Presentatie drietalige jeugdboeken

Dinsdagmiddag 10 oktober om 13.15 uur overhandigde Siepy Zijlstra- de Roos, oud-leerkracht Christelijke Basisschool in Rottevalle, aan Dr. Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding aan de NHL Stenden hogeschool, de eerste in het Engels en Fries vertaalde exemplaren van:

“Marten de eigenwijze merel”
• Marten the pig-headed blackbird
• Marten de eigenwize klyster
“Negen egels in een zandbak”
• Nine hedgehogs in a sandpit
• Njoggen stikelbargen yn in sânbak
“Een boerenzwaluw vertelt”
• A barn swallow tells
• In boereswel fertelt
Vertaler Fries: Klaas Bruinsma
Vertaler Engels: Dirk Dijkstra

Alle zes verhalen hebben een door de vertalers ingesproken CD.

Deze overhandiging vond plaats op de Drietalige Samenwerkingsschool it Werflân in Rottevalle,
Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle.
T. 0512- 34 17 96